آموزش شیرینی پزی(درجه١و٢)

آموزش ٤٥ مدل شيرينی تر، خشك و كيك

– فر داری، اجاق كاری، تَر كاری
– از صفر تا صد به صورت فوق حرفه ای
١٢ جلسه دو جلسه
دوشنبه و چهارشنبه : ١۵ تا ١٨

 ٢  عدد گواهينامه با كد بين مللی از فنی حرفه ای(شيرينی ١ و شيرينی ٢)