آموزش کباب زنی

آموزش کباب زنی : ۴۰ مدل کباب از صفر تا ١۰۰
مدت دوره :

آموزش قصابی : موارد آموزش در ادامه مطلب ذکر شده

مدت دوره : ٧٣٢ ساعت

 آموزش ۴۰ نوع کباب در آموزشگاه آشپزی شیرین بیان :

-١٠ طعم كوبيده (ماشروم، سور، ويزُل، وجتبل، پاپريكا، تندوری و …..)
-١٠ طعم جوجه آبدار و لذيذ
-١٠ مغز فيله مرغی (حلزونی و…)
-١٠ مغز فيله گوسفندی (برگ ، قفقازی و…)
دنده كباب ، ماهی كباب ، شيشليك ، ميگو كباب و كباب برگ
از شناختن گوشت ، چرخ كردن ، مرينت كردن، مزه دار كردن، به سيخ كشيدن ، نقش انداختن ،
كباب كردن ، تست كردن
– تمامی جلسات وركشاپ می باشد.
– گواهينامه با كد بين المللی از فنی حرفه ای
٦ جلسه ٤ ساعته
روزهای يكشنبه و سه شنبه : ١٨ تا ٢٠