•  09123506796 -  22130935 - 021  
  • تلگرام شیرین بیان
  • اینستاگرام شیرین بیان

فعالیت در شبكه های صدا و سيما

- مجری و کارشناس عالی آموزش آشپزی در برنامه تصویر زندگی شبکه دو سیما
- مجری و کارشناس عالی آموزش آشپزی در برنامه به خانه برمیگردیم شبکه 5 سیما
- مجری و کارشناس عالی اموزش آشپزی در برنامه سفره سفید شبکه یک سیما
- مجری و کارشناس عالی اموزش آشپزی در برنامه کارگاه کوچک زندگی شبکه 7 سیما
- مجری و کارشناس عالی اموزش آشپزی در برنامه خانه ما در شبکه جام جم
- مجری و کارشناس عالی اموزش آشپزی در سریال از غذا شبکه 2 سیما
- مجری و کارشناس عالی اموزش آشپزی در سریال عطر خاک شبکه دو سیما
 -مجری و کارشناس عالی اموزش آشپزی در برنامه خانه من خانه تو شبکه 3 سیما
- مجری و کارشناس عالی اموزش آشپزی در برنامه رادیویی شبکه جوان
- مجری و کارشناس عالی اموزش آشپزی در شبکه آموزش

 

 
 
 
 
 
 
 

     

Top